Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επίτιμα μέλη

Ως Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και έχουν συμβάλλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών της.

Τα Επίτιμα Μέλη στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις όπου παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τη γνώμη τους. Τα Επίτιμα Μέλη διαγράφονται αυτοδικαίως ύστερα από έγγραφη αίτησή τους στην Εταιρεία, οπότε διαγράφονται αμελλητί από οποιοδήποτε μητρώο της τελευταίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο