Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

e-Αιμοδότες ΑμΚΕ

Η «e-Αιμοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2022 από τους δημιουργούς του συστήματος πληροφόρησης και άμεσης ειδοποίησης αναγκών αιμοδοσίας e-Αιμοδότες, με σκοπό την ενεργό δράση για θέματα αιμοδοσίας.

Υλοποιήθηκε ως συνέχεια της εφαρμογής και του πληροφοριακού συστήματος e-Αιμοδότες που αποτυπώνει τις έκτακτες ανάγκες αιμοδοσίας και τις προγραμματισμένες εξορμήσεις αιμοδοσίας των νοσοκομειακών υπηρεσιών αιμοδοσίας ώστε οι ανάγκες αίματος να γίνονται όλο και πιο ορατές από ολόκληρη την κοινωνία.

Σκοποί:

 1. Η με κάθε σύννομο τρόπο διάδοση της Εθελοντικής μη Αμειβόμενης Αιμοδοσίας ως ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και αλτρουισμού προς τους συνανθρώπους. 
 1. Η διάδοση και η τακτική ενημέρωση για την ευγενική ιδέα της δωρεάς οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και παραγώγων αίματος ανθρωπίνου σώματος, αιμοπεταλίων, με κάθε νόμιμο τρόπο με την παράλληλη προσπάθεια για τον αποκλεισμό κάθε οικονομικής ή άλλης σχετικής ή οποιουδήποτε επιπέδου εκμετάλλευσης. 
 1. εκπαίδευση μελών οργανώσεων και κάθε φυσικού προσώπου που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ενασχόλησης με τους σκοπούς που εδώ παρατίθενται, 
 1. διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διαλέξεων εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκθέσεων αναφορικά με τον πεδίο ευθύνης και δραστηριότητας του Φορέα, καθώς και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της Εταιρείας, 
 1. διοργάνωση δράσεων προκειμένου φορείς με όμοιους με την Εταιρεία σκοπούς να έρχονται σε επαφή με το κοινό και να επιδεικνύουν το έργο τους και τη δράση τους, 
 1. ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων με άλλα σωματεία, οργανισμούς, σώματα, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
 1. από κοινού συμμετοχή με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ή ακόμη και η κατά μόνας δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης των εδώ παρατιθέμενων επιδιώξεων του Φορέα 
 1. παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υφιστάμενες οργανώσεις ή ενώσεις προσώπων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και εν γένει προσώπων που σκοπεύουν και υλοποιούν παρεμβάσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων του Φορέα, 
 1. παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υπό σύσταση οργανώσεις και ενώσεις προσώπων, ανεξαρτήτως επιδιωκόμενης νομικής μορφής, που έχουν όμοιους με τον Φορέα σκοπούς, 
 1. διοργάνωση εθελοντικών κοινωφελών δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό ή εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή μελών του Φορέα και επωφελούμενων προσώπων, έχουσες ως κύριο αλλά όχι μοναδικό σκοπό την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας , τη διασύνδεσή των επωφελούμενων με την τοπική κοινωνία, την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, την ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας και την ενεργή κοινωνική τους δράση, 
 1. δημιουργία δικτύου προσώπων που παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα ή το εξωτερικό σε αντικείμενα που άπτονται των σκοπών του Φορέα, 
 1. παραγωγή και συμπαραγωγή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και άλλων παραγωγών οπτικοακουστικών ή μουσικών, ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών, κινηματογραφικών ή άλλου συναφούς είδους παραγωγών, ακόμη και διαδικτυακών πλατφορμών, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών με θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Φορέα, 
 1. συγκρότηση και διαχείριση εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που εμπνέονται από τους σκοπούς και τις αρχές του Φορέα, 
 1. έκδοση και διανομή σε εταίρους, μέλη ή το κοινό, περιοδικού ή άλλου εντύπου ή άλλου ηλεκτρονικού υλικού, σχετικά με συναφή με τους σκοπούς του Φορέα θέματα. 
 1. καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση. 
Μετάβαση στο περιεχόμενο