Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μη Τακτικά Μέλη

Την ιδιότητα του Μη Τακτικού Μέλους αποκτούν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν άπαντες κατά την άποψη μέλους της Εταιρείας να συμβάλλουν στην επιδίωξη των σκοπών της.

Η ιδιότητα του Μη Τακτικού Μέλους αποκτάται με τη γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου και την εγγραφή του στο οικείο μητρώο «Φίλων – Μη Τακτικών- Επίτιμων μελών» που διατηρεί η Εταιρεία.

Η επιλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) μετά από πρόταση του 1/5 των μελών της και πλειοψηφία 2/3 του συνόλου της Γ.Σ.

Τα Μη Τακτικά Μέλη στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις όπου παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τη γνώμη τους. Τα Μη Τακτικά Μέλη διαγράφονται αυτοδικαίως ύστερα από έγγραφη αίτησή τους στην Εταιρεία, οπότε διαγράφονται αμελλητί από οποιοδήποτε μητρώο της τελευταίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο