Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συμβουλευτικές Επιτροπές 

Ενόψει, μεταξύ άλλων, και του σκοπού επίτευξης διαφάνειας της Εταιρείας, η Εταιρεία σκοπεύει να λειτουργήσει συμβουλευτικές επιτροπές της Εταιρείας, με συνακόλουθα συμβουλευτική αρμοδιότητα επί των θεμάτων που άπτονται της Εταιρείας.

Η εν λόγω επιτροπές θα συμβουλεύουν τη Γ.Σ. των εταίρων αμίσθως, σε κάθε σχετικό με τις δραστηριότητες της Εταιρείας θέμα και θα απαρτίζεται από εγνωσμένης αξίας επιστήμονες και εν γένει ειδικούς των θεμάτων στα οποία θα απασχολούνται.

Η Γενική συνέλευση δύναται να συστήνει με απόφαση της Επιστημονικές – Συμβουλευτικές επιτροπές επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο