Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γίνομαι Εθελοντής

Διαδικασία Ένταξης Εθελοντών:

Κάθε πολίτης που επιθυµεί να ενταχθεί ως εθελοντής στην e-Αιµοδότες ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία: 

1. Συµπληρώνει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή εθελοντικής εργασίας στον τοµέα/πεδίο Δράσης που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του. Στην αίτηση ο Εθελοντής αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, πληροφορίες για τα γνωστικά του αντικείµενα, την επαγγελµατική του ενασχόληση, τα ενδιαφέροντά του, το ειδικό ενδιαφέρον του για την παροχή της εθελοντικής εργασίας, τα κίνητρα του, τη διαθεσιµότητά του κ.α. 

2. Εκπρόσωπος της e-Αιµοδότες, που ορίζεται από τους διαχειριστές εξετάζει την πληρότητα της αίτησης και το έντυπο ταυτοποίησης και εκδίδει Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών της e-Αιµοδότες µε τον αύξοντα αριθµό του εθελοντή. Στη συνέχεια, επικοινωνεί µαζί του προκειµένου να προσδιοριστεί η διαθεσιµότητά του, να ενηµερωθεί για το πλαίσιο της συνεργασίας του και να εξειδικευτεί το πρόγραµµα της εθελοντικής του εργασίας.

Δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση εθελοντή
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης για την επαλήθευση των στοιχείων.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εθελοντή ή Υπεύθυνη δήλωση γονέα (εάν είστε κάτω των 18)
Την αίτηση μπορείτε να την συμπληρώσετε σε ηλεκτρονική μορφή και να την στείλετε με e-mail στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Αίτηση Εθελοντή».
Μετάβαση στο περιεχόμενο