Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καταστατικό

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Στη Κομοτηνή σήμερα την 05 Μαΐου 2022 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

 1. Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς, κάτοικος Κομοτηνής
 2. Πέτρος Κουρτίδης , κάτοικος Κομοτηνής

συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της οποίας θα είναι εταίροι, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο | Επωνυμία

Συστήνεται   Αστική   μη   Κερδοσκοπική   Εταιρεία   με   την   επωνυμία «e-Αιμοδότες ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «e-Αιμοδότες». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και διακριτικοί τίτλοι δύναται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με τα ανωτέρω λατινικά ή και ελληνικά στοιχεία. Η Εταιρεία αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 61επ. και 741επ. του Αστικού Κώδικα που προσομοιάζουν στο είδος της Εταιρείας, ήτοι αφορούν αστική Εταιρεία, κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δε διανέμει τυχόν κέρδη από τη δραστηριότητά της στους εταίρους και όσες διατάξεις του νόμου προσομοιάζουν στο είδος και το σκοπό της.

Άρθρο 2ο | Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Εταιρεία, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, ήτοι δίχως τροποποίηση του καταστατικού, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει ή ακόμη και εντός άλλης Περιφέρειας. Επίσης η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των εταίρων, να ιδρύσει υποκαταστήματά της, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης ή εγκαταστάσεις επιβοηθητικές δράσεών της στο εξωτερικό. Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για όλες τις διαφορές της στην Ελλάδα και δη τα Δικαστήρια της Κομοτηνής ακόμη και για τις διαφορές όπου ιδρύεται και ιδιωτική δωσιδικία κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία να μεταφερθεί σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς να λυθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει δεκτή και θα αναγνωρισθεί η μεταφορά αυτή από την εκεί έννομη τάξη.

Άρθρο 3ο | Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται απεριόριστη, ήτοι ορίζεται ως αορίστου διαρκείας και άρχεται από την προσήκουσα δημοσίευση του παρόντος καταστατικού ή περίληψης αυτού στο Πρωτοδικείο Ροδόπης. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε ορισμένου χρόνου με απόφασή της, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) του αριθμού των εταίρων.

Άρθρο 4ο | Σκοποί
 1. Η με κάθε σύννομο τρόπο διάδοση της Εθελοντικής μη Αμειβόμενης Αιμοδοσίας ως ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και αλτρουισμού προς τους συνανθρώπους.
 2. Η διάδοση και η τακτική ενημέρωση για την ευγενική ιδέα της δωρεάς οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και παραγώγων αίματος ανθρωπίνου σώματος, αιμοπεταλίων, με κάθε νόμιμο τρόπο με την παράλληλη προσπάθεια για τον αποκλεισμό κάθε οικονομικής ή άλλης σχετικής ή οποιουδήποτε επιπέδου εκμετάλλευσης.
 3. H εκπαίδευση μελών οργανώσεων και κάθε φυσικού προσώπου που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ενασχόλησης με τους σκοπούς που εδώ παρατίθενται,
 4. H διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διαλέξεων εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκθέσεων αναφορικά με τον πεδίο ευθύνης και δραστηριότητας του Φορέα, καθώς και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της Εταιρείας,
 5. H διοργάνωση δράσεων προκειμένου φορείς με όμοιους με την Εταιρεία σκοπούς να έρχονται σε επαφή με το κοινό και να επιδεικνύουν το έργο τους και τη δράση τους,
 6. H ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων με άλλα σωματεία, οργανισμούς, σώματα, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 7. H από κοινού συμμετοχή με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ή ακόμη και η κατά μόνας δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης των εδώ παρατιθέμενων επιδιώξεων του Φορέα
 8. H παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υφιστάμενες οργανώσεις ή ενώσεις προσώπων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και εν γένει προσώπων που σκοπεύουν και υλοποιούν παρεμβάσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων του Φορέα,
 9. H παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υπό σύσταση οργανώσεις και ενώσεις προσώπων, ανεξαρτήτως επιδιωκόμενης νομικής μορφής, που έχουν όμοιους με τον Φορέα σκοπούς,
 10. H διοργάνωση εθελοντικών κοινωφελών δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό ή εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή μελών του Φορέα και επωφελούμενων προσώπων, έχουσες ως κύριο αλλά όχι μοναδικό σκοπό την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας , τη διασύνδεσή των επωφελούμενων με την τοπική κοινωνία, την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, την ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας και την ενεργή κοινωνική τους δράση,
 11. H δημιουργία δικτύου προσώπων που παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα ή το εξωτερικό σε αντικείμενα που άπτονται των σκοπών του Φορέα,
 12. H παραγωγή και συμπαραγωγή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και άλλων παραγωγών οπτικοακουστικών ή μουσικών, ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών, κινηματογραφικών ή άλλου συναφούς είδους παραγωγών, ακόμη και διαδικτυακών πλατφορμών, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών με θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Φορέα,
 13. H συγκρότηση και διαχείριση εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που εμπνέονται από τους σκοπούς και τις αρχές του Φορέα,
 14. H έκδοση και διανομή σε εταίρους, μέλη ή το κοινό, περιοδικού ή άλλου εντύπου ή άλλου ηλεκτρονικού υλικού, σχετικά με συναφή με τους σκοπούς του Φορέα θέματα.

καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση.

Για την επίτευξη των σκοπών της, ήτοι ως μέσα επίτευξης των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της, την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της καθώς και άλλων ατόμων που θα διαθέτουν σχετικές γνώσεις και εμπειρία, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς και ομοσπονδίες κάθε φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά την κρίση της απαιτούμενη ενέργεια. Ειδικότερα δύναται:

Α´. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δράση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή κοινωφελή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παρόμοιου σκοπού, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ.

Β´. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στη xώρα και το εξωτερικό.

Γ´. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Δ´. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση εθελοντικής εργασίας) και μορφή συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της.

Ε´. Να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικευόμενους φορείς ή συλλογικότητες που αναφέρονται ή αφορούν τους σκοπούς της.

ΣΤ´. Να δημιουργήσει ιστοσελίδα, να διαχειρίζεται αυτή και να προβάλλει την Εταιρεία και τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής.

Ζ´. Να δανείζει, δανείζεται, χρησιδανείζει, χρησιδανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή εταίρους ή μέλη της, μηχανήματα, ακίνητα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της.

Η´ Να συνεργάζεται με δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά και τεχνικά ιδρύματα, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο την πρόσκληση και συμμετοχή των ωφελούμενων, ακόμη και διδασκάλων αυτών, σε ημερίδες, σεμινάρια, παρουσιάσεις και να παρέχει παντός είδους εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό υλικό.

Θ´ Να εκπονεί μελέτες και έρευνες για κάθε ζήτημα που άπτεται στις δραστηριότητές της.

Ι´ Να απασχολείται στην εκπόνηση, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και σχεδίων για χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς φορείς καθώς επίσης και να υποστηρίζει, εκτελεί και διεκπεραιώνει και υλοποιεί τούτες.

ΙΑ´ Να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις και εν γένει να πραγματοποιεί όλες τις συναφείς με τους σκοπούς της εκδηλώσεις.

ΙΒ´ Να αποκτά πρόσβαση σε κάθε Εθνικό ή Διεθνές Ταμείο Χρηματοδότησης, Επιχειρηματικότητας ή Ανάπτυξης ή να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με ΟΤΑ κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου για την επίτευξη των σκοπών της.

ΙΓ´ Να ερευνά, μελετά ή/και υλοποιεί εκπαιδευτικά έργα και εν γένει κάθε είδους πρόγραμμα που έχει σχέση ή αναφέρεται στους σκοπούς της.

ΙΔ´ Να παράγει και διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό.

ΙΕ´ Να διοργανώνει και να υλοποιεί εκθέσεις κάθε είδους εικαστικών, φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων, δρωμένων παιχνιδιού, αγώνων, θεατρικών παραστάσεων, κ.λπ. ή να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις.

ΙΣΤ´ Να δημιουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης.

ΙΖ´ Να επιδιώκει τη δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με κάθε νομικό πρόσωπο εθνικό ή διεθνές για την επίτευξη των σκοπών της, να συνεργάζεται με Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου, άλλους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, παιδικά εργαστήρια (θεάτρου, δημιουργικής απασχόλησης κτλ), συλλόγους, μουσεία, ιδρύματα, πολιτιστικούς χώρους, εκπαιδευτικούς χώρους, αθλητικούς χώρους, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, εθελοντές για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποβολή και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και προτάσεων, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΙΗ´ Να σχεδιάσει, συμμετάσχει, διοργανώσει, παρουσιάσει, υλοποιήσει ραδιοτηλεοπτικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές ή άλλου, συναφούς είδους, παραγωγές που αφορούν στους σκοπούς της.

ΙΘ´ Να παράσχει υπηρεσίες συμβούλου για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση έργων που αφορούν κάθε τι που άπτεται των σκοπών του Φορέα.

ΙΙ´ Να επιμορφώσει, εκπαιδεύσει και καταρτίσει τα μέλη της Εταιρείας, ή τρίτους μέσω της συμμετοχής και της έμπρακτης ενασχόλησής τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και να διοργανώσει επιμορφωτικά μαθήματα, σεμινάρια και κάθε άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της.

ΙΚ´ Να ασκεί οποιαδήποτε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπως διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, σχετικών με τους σκοπούς και τις δράσεις της σε τρίτους, ακόμη και επ’ αμοιβή για την οικονομική της επιβίωση, τη χρηματοδότηση των σκοπών και την εν γένει λειτουργία της.

ΙΛ´ Για την επίτευξη των στόχων της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και δράση που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει προτάσεις για συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών, διεθνών προγραμμάτων ή άλλων οικονομικών πόρων προγραμμάτων.

ΙΟ´ Να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια νομικά πρόσωπα που είτε θα ιδρύσει ή θα εισρεύσει κατόπιν της ίδρυσής τους με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η αμέσως ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών και των τρόπων επίτευξής τους, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 5ο | Εισφορές – Κεφάλαιο

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην Εταιρεία το συνολικό ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €), το οποίο καταβλήθηκε ισομερώς από τα Τακτικά Μέλη – εταίρους, κάθε εταίρος εισέφερε το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (50,00€).

Άρθρο 6ο | Μέλη
 1. Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν:

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις της.

β) Κάθε νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς της, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που πιθανόν τίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

 1. Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά (εταίροι) – Μη Τακτικά και Επίτιμα. Την ιδιότητα του Μη Τακτικού Μέλους αποκτούν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν άπαντες κατά την άποψη μέλους της Εταιρείας να συμβάλλουν στην επιδίωξη των σκοπών της. Η ιδιότητα του Μη Τακτικού Μέλους αποκτάται με τη γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου και την εγγραφή του στο οικείο μητρώο «Φίλων – Μη Τακτικών- Επίτιμων μελών» που θα διατηρεί η Εταιρεία. Η επιλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) μετά από πρόταση του 1/5 των μελών της και πλειοψηφία 2/3 του συνόλου της Γ.Σ. Με αίτησή του το υποψήφιο Μη Τακτικό Μέλος δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του Τακτικού δηλώνοντας την πρόθεση ανάληψης καθηκόντων με την προσφορά εθελοντικής εργασίας για συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους από Μη Τακτικό Μέλος αποκτάται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και έγκρισης αποδοχής από τη Γ.Σ. που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση και την τροποποίηση του παρόντος με τη συμπερίληψη και αναγνώρισή του στους εταίρους της Εταιρείας. Ως Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και έχουν συμβάλλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών της.
 2. Τα Τακτικά Μέλη (εταίροι), δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στα όργανα της Εταιρείας. Τα Μη Τακτικά και Επίτιμα Μέλη στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις όπου παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τη γνώμη τους. Τα Μη Τακτικά και τα Επίτιμα Μέλη διαγράφονται αυτοδικαίως ύστερα από έγγραφη αίτησή τους στην Εταιρεία, οπότε διαγράφονται αμελλητί από οποιοδήποτε μητρώο της τελευταίας.
Άρθρο 7ο | Εγγραφή Τακτικού Μέλους/ Εταίρου

Για την εγγραφή νέου Τακτικού Μέλους (εταίρου) στην Εταιρεία, μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης προς τη Γενική Συνέλευση και το ανώτατο αυτό όργανο αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίαση της.

Άρθρο 8ο | Σχέσεις εταίρων με την Εταιρεία

Τα Μέλη της Εταιρείας μπορούν υπό τις επιφυλάξεις του παρόντος και υπό τους όρους του νόμου να είναι εργαζόμενοι σε αυτήν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία ή υπηρεσία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Τα Μέλη της Εταιρείας, Τακτικά, Μη Τακτικά ή Επίτιμα μπορούν να απασχολούνται με σχέση εξάρτησης ή ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: Η σύμβαση και το πρόσωπο που θα επιλεχθεί να ληφθεί δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών (Γ.Σ.), χωρίς τη συμμετοχή του προσώπου που θα συμβληθεί με την Εταιρεία στην ενδεχόμενη ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων ύστερα από σύγκληση Γ.Σ. που αποφασίζει τουλάχιστον το ένα 1/3 των μελών της Εταιρείας και κατόπιν πλειοψηφικής απόφασης τουλάχιστον των 2/3 των μελών της, χωρίς να υπολογίζεται η τυχούσα ψήφος του μέλους που το αφορά, απορρίπτει ή κάνει δεκτό το αίτημα εργασίας μέλους με την Εταιρεία.

Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου ή της εργασίας που θα παραδίδει το πρόσωπο, δίχως τη συμμετοχή αυτού στις συγκεκριμένες εργασίες της Γ.Σ.. Η σύμβαση να μην παραβιάζει το affectio societatis (πρόθεση εταιρικής συνεργασίας) της Εταιρείας, ήτοι οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του εταίρου – μέλους να μην ταυτίζονται με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει τούτος με την ιδιόρρυθμη σύμβαση Εταιρείας που αποτελεί η παρούσα. Η εργασία που θα παρέχεται να μην περιλαμβάνεται στην εταιρική εισφορά που θα παρέχει και να μην αντίκειται στις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας. Εθελοντική Εργασία επιτρέπεται να παρέχει στην Εταιρεία Μη Τακτικό Μέλος ή τρίτο πρόσωπο μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο εθελοντών της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση (ή σχέση απασχόλησης) με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ., όπως εφαρμόζονται για την άμισθη εντολή με την επιφύλαξη του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται άλλη διάταξη νόμου.

Προς επίρρωση των ανωτέρω συμφωνείται ότι η εταιρική συνεισφορά (affectio societatis) των εταίρων – Τακτικών Μελών συνίσταται στην αμισθί, ήτοι δίχως κάποια αμοιβή υπηρεσιών που αφορούν στην προβολή της Εταιρείας σε τρίτους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο, στη διαφήμιση αυτής και εν γένει αναλαμβάνουν να παράσχουν αμισθί προς την Εταιρεία υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων για τουλάχιστον 3 ώρες έκαστος την εβδομάδα. Οι περιεχόμενες στην αμέσως παραπάνω διάταξη αμίσθως παρεχόμενες υπηρεσίες των εταίρων αποτελούν την ελάχιστη υποχρεωτική συνεισφορά τους στην Εταιρεία και δύναται κατά την κρίση του ο κάθε εταίρος να προσφέρει αμισθί υπέρτερες από τα ανωτέρω ελάχιστα όρια υπηρεσίες

Άρθρο 9ο | Αποχώρηση και διαγραφή Τακτικού μέλους
 1. Τα μελη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Γενική Συνέλευση τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.
 2. Μέλος διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τριών τετάρτων (¾) των εταιρικών μεριδίων στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το νόμο και το παρόν καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα της Εταιρείας. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής 13 Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
 3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη δεν αποδίδεται η εταιρική εισφορά για κανένα λόγο, ακόμη και αν η εισφορά αυτή δε διατέθηκε για την κάλυψη ζημιών που τυχόν προέκυψαν στο παρελθόν.
Άρθρο 10ο | Υποχρεώσεις Τακτικών Μελών
 1. Τα μέλη της Εταιρείας έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, να συνεργάζονται στη λειτουργία της Εταιρείας και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της.

  β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προστατεύουν τα συμφέροντά της.
 2. Τα Τακτικά Μέλη (εταίροι) ευθύνονται για τα χρέη της Εταιρείας έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της εταιρικής του συνεισφοράς.
 3. Κάθε νέο Μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της ετήσιας εισφοράς, που θα ισχύει τη χρονική στιγμή της ένταξης του και ένα ποσό εφ’ άπαξ, το οποίο θα αποτελεί τέλος εγγραφής και το ύψος του οποίου θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι η μόνη που στο μέλλον μπορεί να αποφασίσει την αναπροσαρμογή του.
 4. Τα Τακτικά Μέλη (εταίροι), μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη των ζημιών της.
 5. Τα Μέλη καταβάλλουν κάθε έτος εισφορά, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των εταίρων.
 6. Άπαντες υποχρεούνται να παρέχουν αμισθί, ως εταιρική συνεισφορά και δίχως κάποια αμοιβή υπηρεσίες στην Εταιρεία που αφορούν την προβολή αυτής σε τρίτους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο, διαφήμιση αυτής και εν γένει αναλαμβάνουν να παράσχουν αμισθί προς την Εταιρεία υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.
 7. Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του Μέλους (Τακτικού (εταίρου), Μη Τακτικού ή Επίτιμου) της Εταιρείας δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις και δεσμούς.
Άρθρο 11ο | Δικαιώματα Μελών
 1. Τα Τακτικά Μέλη (εταίροι) της Εταιρείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ασχέτως των εταιρικών μεριδίων ή της αξίας αυτών, που τυχόν τούτα (τούτοι) κατέχει, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
 2. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
 3. Τα Μέλη της Εταιρείας μπορούν υπό τις επιφυλάξεις του παρόντος και υπό τους όρους του νόμου να είναι εργαζόμενοι σε αυτήν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία ή υπηρεσία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
 4. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας από Μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ., όπως εφαρμόζονται για την άμισθη εντολή με την επιφύλαξη του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται άλλη διάταξη νόμου.
Άρθρο 12ο | Πόροι – Απαγόρευση Διανομής Κερδών

Α. Για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας θα επιδιωχθεί η συγκρότηση περιουσίας που θα αποτελείται, εκτός από την αρχική συνεισφορά των πρώτων εταίρων και από:

 • εισφορές των ήδη υφιστάμενων εταίρων, οι οποίες θα αποτελούν την ετήσια συνδρομή κάθε εταίρου, η καταβολή της οποίας όμως δεν θα συνιστά αύξηση της αρχικής συνεισφοράς και καθορίζεται με το παρόν στο ποσό των εκατό € (50,00€). Το ποσό της ετήσιας εισφοράς μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.
 • εισφορά εγγραφής (τέλος εγγραφής), το οποίο θα καταβάλλεται από τους νεοεισερχόμενους εταίρους, η καταβολή της οποίας ομοίως δεν θα συνιστά αύξηση της αρχικής συνεισφοράς.
 • δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή χορηγίες από τρίτα πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
 • επιχορηγήσεις, συνεισφορές, επιδοτήσεις εθνικών ή διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιωτικών ή δημόσιων ιδρυμάτων και κάθε άλλου εθνικού ή διεθνούς ταμείου ή οργανισμού.
 • χρηματικά ποσά που εισπράττονται από τρίτους, που προσφεύγουν στις υπηρεσίες της Εταιρείας ή αγοράζουν προϊόντα που προσφέρει στο κοινό η Εταιρεία που θα διατίθενται στα έξοδα λειτουργίας της και την επιδίωξη των κοινωφελών σκοπών της.
 • δωρεές, παραχωρήσεις χρήσης, δημοσιεύσεις, έσοδα εκδηλώσεων, εκδόσεων κλπ.
 • διαδικτυακές δωρεές ή ενισχύσεις κάθε είδους της Εταιρείας, άντληση και συγκέντρωση πόρων χρηματοδότησης μέσω εργαλείων “crowd funding” κ.α.
 • εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
 • ενισχύσεις, ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσια ή ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, ή φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων.
 • έσοδα από την πώληση εκδόσεων, μελετητικού ή ερευνητικού έργου στα οποία έχει προβεί η Εταιρεία ή από πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, διαφημίσεις, κυκλοφορία εντύπου υλικού (εφημερίδας, περιοδικού τύπου κλπ.), λαχειοφόρο αγορά.
 • έκτακτες ενισχύσεις συνδρομές ή χορηγίες των μελών ή τρίτων προσώπων.
 • έσοδα από τη δημιουργία και υλοποίηση, μελετών ερευνών και προγραμμάτων είτε ως εταίρος είτε ως κύριος δικαιούχος σε ευρωπαϊκά εθνικά ή διεθνή αναπτυξιακά ή ερευνητικά προγράμματα που συνάδουν με τους σκοπούς της Εταιρείας.
 • έσοδα από τη διάθεση παιχνιδιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδόσεων, αναμνηστικών αντικειμένων, ή άλλου υλικού που συνάδουν με τους σκοπούς της Εταιρείας.
 • Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση και υπό την ρητή προϋπόθεση ότι τυχόν ενισχύσεις και γενικά οικονομικές ή σε είδος προσφορές προς την Εταιρεία, γίνονται δεκτές μόνο υπό τον όρο ότι δεν δημιουργούν αλλότριες από τους σκοπούς της Εταιρείας δεσμεύσεις ή εξαρτήσεις έναντι τρίτων προσώπων.

Β. Στην Εταιρεία, ως μη κερδοσκοπική, δεν επιτρέπεται καμία διανομή κερδών στους εταίρους, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

Γ. Οι πόροι της Εταιρείας διατίθενται κατά τη λειτουργία της, προς την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας και για τα έξοδα λειτουργίας της.

Δ. Ο / Οι Διαχειριστές δεν δικαιούνται αμοιβής για την εν λόγω προσφερόμενη υπηρεσία τους και τη συμμετοχή τους στις ενέργειες της Εταιρείας. Δικαιούνται μόνο την κάλυψη των απαραίτητων εξόδων/δαπανών τους, που καταβλήθηκαν εξ ιδίων για ενέργειες στις οποίες προέβησαν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση της νομιμότητας των ενεργειών τούτων και της σχετικότητάς τους με το έργο και τους σκοπούς της Εταιρείας. Για πάσα άλλη σύναψη εργασίας ή παροχής υπηρεσίας με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου άρθρου του παρόντος (αρ. 8).

Άρθρο 13ο | Εταιρική Μερίδα και Νομική της Φύση

Η αρχική συνολική συνεισφορά της Εταιρείας θα διαμορφωθεί από τις εισφορές των εταίρων και ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€), με κάθε εταιρική μερίδα να έχει ονομαστική αξία πενήντα ευρώ (50,00€) έκαστη, ήτοι συνολικά να διαιρείται σε 2 μερίδες. Έτσι τα ιδρυτικά Μέλη κατέχουν τις εταιρικές τους μερίδες, ανάλογα με την εισφορά τους, ως εξής:

Α) Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς μία (1) εταιρική μερίδα και

Β) Πέτρος Κουρτίδης μία (1) εταιρική μερίδα

Οι εταίροι εισέφεραν στην Εταιρεία το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) έκαστος και κατέχουν από μία εταιρική μερίδα. Κάθε νέο Μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική εταιρική συμμετοχή το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε πενήντα ευρώ (50€), το ύψος της οποίας μπορεί να επαναπροσδιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η εταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη.

Η μεταβίβαση εταιρικής μερίδας Μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως μόνο ύστερα από συναίνεση της Γ.Σ. Η αποχώρηση εταίρου ή καταγγελία από μέρους του της Εταιρείας λογίζεται αυτοδικαίως ως αποχώρησή του και σε περίπτωση που κατόπιν της αποχώρησης η Εταιρεία αποβεί μονοπρόσωπη, τότε εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει ο νόμος για τις προσωπικές εταιρείες θα πρέπει ο εναπομείναν εταίρος να ανεύρει νέο (συν)εταίρο για τη συνέχισή της.

Όλες οι μεταβιβάσεις εταιρικών μερίδων καταχωρούνται στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, δίχως απαραίτητα να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, εκτός αν το Πρωτοδικείο Ροδόπης ή άλλη αρμόδια υπηρεσία το απαιτήσει. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η εταιρική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στην Εταιρεία για διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία.

Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας της Εταιρείας ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος της Εταιρείας προς τα μέλη του.

Άρθρο 14ο | Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (ΓΣ) Το σύνολο των Τακτικών Μελών (εταίρων) θα ονομάζεται στο παρόν καταστατικό «Γενική Συνέλευση των Μελών» ή «Γενική Συνέλευση των Εταίρων»

Β) Ο Διαχειριστής της Εταιρείας και ο αναπληρωτής αυτού.

Άρθρο 15ο | Γενική Συνέλευση Εταίρων – Αρμοδιότητα
 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και έχει την εποπτεία και τον έλεγχό της. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται: α) Η τροποποίηση του Καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της Εταιρείας. γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. δ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Διαχειριστών και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της. ε) Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. στ) Η έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε Κοινοπραξίες, ή άλλες ενώσεις και η αποχώρησή της. ζ) Η τροποποίηση της ετήσιας ή μηνιαίας εισφοράς των μελών, Τακτικών και μη.
 3. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και διαθέτουν μία (1) ψήφο, ανεξαρτήτως των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι οι εταίροι – Τακτικά Μέλη της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Άρθρο 16ο
Άρθρο 16ο | Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση που λαμβάνει χώρα με ομόφωνη απόφαση των Διαχειριστών, ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα σε έναν από αυτούς (τους Διαχειριστές), με συγκεκριμένο θέμα, από το 1/3 των μελών της.
 2. Αν οι Διαχειριστές αρνούνται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν πάραυτα τη Γενική Συνέλευση των μελών.
 3. Η πρόσκληση των Διαχειριστών αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 4. Η πρόσκληση, συμμετοχή, ψήφιση θεμάτων και υπογραφή κάθε είδους απαραίτητων εγγράφων δύναται να γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε εταίρου, διαδικτυακή κλήση ή ψήφιση δια αντιπροσώπου.
Άρθρο 17ο | Απαρτία
 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των Τακτικών Μελών είναι άνω των δύο.
 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των Τακτικών Μελών της (εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 2 Μέλη).
 3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα Μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από δύο (2).
 4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας της Εταιρείας, τη μεταβολή του ποσού της έκτακτης ή ετήσιας εισφοράς, τον αποκλεισμό εταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση της Εταιρείας, και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.
Άρθρο 18ο | Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ένας εκ των Διαχειριστών.
 2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
Άρθρο 19ο | Θέματα Συζήτησης
 1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
 2. Αν παρίσταται το σύνολο των Τακτικών Μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των Τακτικών Μελών αλλά όχι λιγότερα από δύο (2).
Άρθρο 20ο | Λήψη Αποφάσεων
 1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με κάθε τρόπο, ακόμη και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων Τακτικών Μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων ” δια βοής”.
 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα Τακτικά Μέλη, ενώ είναι δυνατόν να ζητήσουν και να λάβουν τον λόγο για να ακουστούν και τα Μη Τακτικά Μέλη, καθώς επίσης και τα Επίτιμα.
 3. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στα θέματα του άρθρου 15 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων Τακτικών Μελών. Άρθρο 20ο Λήψη Αποφάσεων
Άρθρο 21ο | Διαχείριση
 1. Η Εταιρεία διαθέτει δύο (2) διαχειριστές, έναν τακτικό και ένα αναπληρωματικό με τριετή (3ετή) θητεία που με το παρόν ορίζονται οι εταίροι, Πέτρος Κουρτίδης ως Τακτικός Διαχειριστής και ο Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς, ως αναπληρωτής αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου.
 2. Οι Διαχειριστές (τακτικός και αναπληρωματικός), διοικούν και εκπροσωπούν την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή της, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Διαχειριστής της Εταιρείας με τις ως άνω αρμοδιότητες και δικαιώματα μπορεί να ορισθεί, επιπλέον των ανωτέρω, και τρίτο πρόσωπο, μη εταίρος αυτής, το οποίο ορίζεται ομοφώνως από τα Τακτικά Μέλη – εταίρους, απόφαση που αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικού πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών.
 4. Οι Διαχειριστές (τακτικός και αναπληρωματικός) οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Οι Διαχειριστές (τακτικός και αναπληρωματικός) μπορούν να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες τους σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους που δεν έχουν με την Εταιρεία σύγκρουση συμφερόντων.
 6. Οι Διαχειριστές (τακτικός και αναπληρωματικός) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις εκδηλώσεις, συναλλαγές και δραστηριότητές της, απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, στο Δημόσιο, σε κάθε διαδικαστική, δικαστική, δημόσια ή κοινοτική αρχή και γενικά οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 7. Τις ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενεργούν οι διαχειριστές της Εταιρείας είτε συλλογικά, είτε ο κάθε ένας ατομικά και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.
 8. Αν ένας από τους εταίρους εναντιώνεται στην ενέργεια μιας πράξης από οποιονδήποτε εκ των διαχειριστών πριν από την εκτέλεσή της, ο διαχειριστής οφείλει να μην την τελέσει.
 9. Η εξουσία διαχείρισης καταλαμβάνει όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της Εταιρείας. Για τη διενέργεια πράξεων που βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων.
 10. Σε περίπτωση που κάποια πράξη διαχείρισης αφορά προσωπικά τον τακτικό ή αναπληρωματικό διαχειριστή, με τρόπο που δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων και δεν δύναται η διαχειριστική πράξη να ασκηθεί από αυτόν, η τελευταία ασκείται από τον άλλο διαχειριστή ή από όλους τους υπόλοιπους εταίρους μαζί, οι οποίοι είτε θέτουν άπαντες την υπογραφή τους ή εξουσιοδοτούν έτερο πρόσωπο να ενεργήσει για αυτούς τη διαχειριστική τούτη πράξη.
 11. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από περισσότερους, αρκεί η απευθυντέα προς την Εταιρεία δήλωση βουλήσεως να περιέλθει σε έναν από αυτούς.
 12. Η ευθύνη του διαχειριστή παραμένει και δεν απαλλάσσεται σε περίπτωση δόλιας ενέργειας κατά τρίτου εν ονόματι του νομικού προσώπου ή από βαριά αμέλεια πρόκληση ζημίας του τελευταίου για οποιοδήποτε λόγο.
 13. Την οικονομική διαχείριση και το ταμείο της Εταιρείας ενεργούν ο διαχειριστής της Εταιρείας ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του και ιδίως αυτοί προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό, υπογράφουν τις πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, της Εταιρείας μη δεσμευομένης δια της υπογραφής οιουδήποτε άλλου. Τον Διαχειριστή απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο οριζόμενος εκάστοτε αναπληρωτής αυτού. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αυτή μπορεί να συνάπτει κάθε επιτρεπόμενη από το νόμο σύμβαση, και ιδίως συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής.
Άρθρο 22ο | Διαχειριστική Χρήση

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 23ο | Ισολογισμός – Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Γενική Συνέλευση συντάσσει τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Άρθρο 24ο | Βιβλία της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

α) Βιβλίο Μητρώου Μη Τακτικών Μελών στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των Μη Τακτικών Μελών.

β) Βιβλίο Μητρώου Επίτιμων Μελών στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΔΑΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, κοινωνικά δίκτυα, η διεύθυνση κατοικίας, και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των Επίτιμων μελών.

γ) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Βιβλίο Μητρώου Εθελοντών και

ε) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.

Άρθρο 25ο | Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων εταιρικών μεριδίων.

β) με την παρέλευση του χρόνου της διάρκειάς της, εφόσον τούτη τροποποιηθεί.

γ) λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του νόμου, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας.

δ) αυτοδικαίως αν τα Τακτικά Μέλη – εταίροι της μειωθούν σε λιγότερα από δύο (2) και ο αποχωρήσας εταίρος δεν αντικατασταθεί εντός του χρόνου που τάσσει ο νόμος για τις προσωπικές εταιρείες, άλλως εντός δύο μηνών από την τυχόν αποχώρηση του τελευταίου μέλους.

2. Η λύση της Εταιρείας καταχωρείται στο Πρωτοδικείο Ροδόπης

Άρθρο 26ο | Εκκαθάριση της Εταιρείας

Η Εταιρεία όταν με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Αστικού Κώδικα. Ως εκκαθαριστές ορίζονται με το παρόν όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 27ο | Περιουσία της Εταιρείας

Η τύχη του τυχόν ενεργητικού της περιουσίας της Εταιρείας μετά το πέρας της εκκαθάρισης αποφασίζεται από τους εταίρους που έχουν ορισθεί εκκαθαριστές της και έχουν αποδεχθεί τη θέση τους. Το ενεργητικό της περιουσίας δεν δύναται να διανεμηθεί στην προσωπική περιουσία των εταίρων, πλην όμως δύναται να δωριθεί ή σε κάθε περίπτωση δοθεί με χαριστική δικαιοπραξία σε κάθε άλλη όμοια μη κερδοσκοπική Εταιρεία ή Φορέα, με όμοιους ή παρόμοιους σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 28ο | Ρύθμιση λοιπών θεμάτων
 1. Ενόψει, μεταξύ άλλων, και του σκοπού επίτευξης διαφάνειας της Εταιρείας, με το παρόν δηλώνεται ότι η Εταιρεία σκοπεύει να λειτουργήσει συμβουλευτικές επιτροπές της Εταιρείας, με συνακόλουθα συμβουλευτική αρμοδιότητα επί των θεμάτων που άπτονται της Εταιρείας. Η εν λόγω επιτροπές θα συμβουλεύουν τη Γ.Σ. των εταίρων αμίσθως, σε κάθε σχετικό με τις δραστηριότητες της Εταιρείας θέμα και θα απαρτίζεται από εγνωσμένης αξίας επιστήμονες και εν γένει ειδικούς των θεμάτων στα οποία θα απασχολούνται.
 2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται μόνο κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Σιωπηρή τροποποίηση κάποιου όρου του παρόντος απαγορεύεται.

Παροχή εξουσιοδότησης για την ίδρυση

Με το παρόν δίνεται η εξουσιοδότηση στον Ταρνανά Απόστολο, λογιστή Κομοτηνής, να ενεργήσει παν νόμιμο για την ίδρυση της Εταιρείας, χορήγηση σε αυτήν ΑΦΜ και δημοσίευσή της στο Πρωτοδικείο Ροδόπης. Οι εξουσιοδοτήσεις τούτες δύνανται να δοθούν σε τρίτο πρόσωπο που ο ίδιος ή εταίρος της Εταιρείας θα επιλέξει και θα εξουσιοδοτήσει ρητώς.

Παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση / δημιουργία / κλείσιμο / διαχείριση Τραπεζικού Λογαριασμού

Με το παρόν δίνεται η εντολή και εξουσιοδότηση στον Τακτικό Διαχειριστή και τον αναπληρωτή αυτού να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση/δημιουργία/ κλείσιμο/ διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας σε όποια τραπεζική Εταιρεία επιθυμεί. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται να υπογράψει κάθε αίτηση, σύμβαση, υπεύθυνη δήλωση ή έγγραφο, που αφορούν τη σύναψη σύμβασης κατάθεσης καθώς και τη σύμβαση ανοίγματος λογαριασμού κατάθεσης ταμιευτηρίου, κλεισίματος λογαριασμού και διαχείρισής του στο όνομα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «e-Αιμοδότες ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και κάθε προαπαιτούμενη δήλωση ότι έχει λάβει (και αποδεχθεί ως προς το περιεχόμενο) το σχετικό έντυπο προσυμβατικής ενημέρωσης, έχει πλήρη γνώση των όρων των ανωτέρω συμβάσεων και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

2) Δίνεται επίσης η δυνατότητα, εντολή και εξουσιοδότηση στον ως άνω διαχειριστή ή όποιον άλλον τον αναπληρώνει, κατά μόνας ή από κοινού με τον αναπληρωτή του να διαχειρίζονται τον ιδρυθέντα τραπεζικό λογαριασμό και να ενεργούν όλες τις τραπεζικές εργασίες της Εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις, γνωστοποιήσεις, δημιουργία Web – Banking κ.ο.κ.) δίχως περιορισμούς χρηματικούς ή άλλους.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε 4 όμοια αντίτυπα, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό στο σύνολό του από τους εδώ συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς, έλαβε δε έκαστος αυτών από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής του κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο