Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εθελοντές

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντών

Στο Μητρώο Εθελοντών της e-Αιμοδότες εγγράφονται ενήλικοι πολίτες, εφόσον συμπληρώσουν την αναλυτική αίτηση εθελοντή που διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και σε νέους που δεν έχουν ακόμα ενηλικιωθεί, εφόσον έχουν λάβει σχετική γνώση και συναινούν για αυτό οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους .

Ο Εθελοντής καταρτίζεται εάν αυτό απαιτείται και είναι απαραίτητο, πριν αναλάβει κάποιον εξειδικευμένο ρόλο ή δράση.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται (αιτήσεις, υλικό συνεντεύξεων, έντυπα ταυτοποίησης προσώπου, έντυπα γονικής συναίνεσης) είναι απόρρητα, εμπιστευτικά και προστατευμένα, και σε πλήρη εναρμόνιση με τον κανονισμό της ΕΕ 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαδικασία Ένταξης Εθελοντών

Κάθε πολίτης που επιθυμεί να ενταχθεί ως εθελοντής στην e-Αιμοδότες ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:

Συμπληρώνει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή εθελοντικής εργασίας στον τομέα/πεδίο Δράσης που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του. Η αίτηση υπάρχει σε έντυπη μορφή καθώς και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. Στην αίτηση ο Εθελοντής αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, πληροφορίες για τα γνωστικά του αντικείμενα, την επαγγελματική του ενασχόληση, τα ενδιαφέροντά του, το ειδικό ενδιαφέρον του για την παροχή της εθελοντικής εργασίας, τα κίνητρα του, τη διαθεσιμότητά του κ.α.

Εκπρόσωπος της e-Αιμοδότες, που ορίζεται από τους διαχειριστές εξετάζει την πληρότητα της αίτησης και το έντυπο ταυτοποίησης και εκδίδει Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών της e-Αιμοδότες με τον αύξοντα αριθμό του εθελοντή. Στη συνέχεια, επικοινωνεί μαζί του προκειμένου να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητά του, να ενημερωθεί για το πλαίσιο της συνεργασίας του και να εξειδικευτεί το πρόγραμμα της εθελοντικής του εργασίας.

Σε περίπτωση απασχόλησης εθελοντών σε συστηματική βάση, αφού εξειδικευτεί το πεδίο δράσης και γίνει αποδεκτή η αίτηση του Εθελοντή, συνάπτεται «Σύμφωνο / Σύμβαση Παροχής Εθελοντικής Εργασίας» ανάμεσα στον Εθελοντή και την e-Αιμοδότες

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής του Εθελοντή σε κάποια δράση ή με την λήξη της σύμβασης παροχής εθελοντικής εργασίας λαμβάνει πιστοποιητικό / βεβαίωση παροχής εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή κατόπιν αίτησης του. Επίσης, αν το επιθυμεί μπορεί να αξιολογήσει την εμπειρία του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό λειτουργίας μητρώου εθελοντών & ένταξης εθελοντών
Μετάβαση στο περιεχόμενο